Algemene Voorwaarden Tolne Camping ApS

Artikel 1: Definities

 1. De ondernemer: Tolne Camping ApS (eigenaar Tolne Camping)
 2. De recreant (camping gast): degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan inzake een plaats voor bepaalde tijd of een arrangement. De mederecreanten zijn de op de overeenkomst aangegeven overige personen.
 3. Derde: ieder ander persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreanten. Dit zijn bijvoorbeeld gasten van campinggasten.
 4. Plaats: een plek voor een kampeermiddel op Tolne Camping welke tussen de recreant en de ondernemer is overeengekomen.
 5. Kampeermiddel: tent, caravan, camper, vouwkampeerwagen, hut, Glampingtent e.d..
 6. De overeenkomst: de afspraak tussen de recreant en de ondernemer aangaande het recht van gebruik van een plaats tegen een van tevoren overeengekomen vergoeding en periode.
 7. Informatie: schriftelijke of elektronische gegevens over het gebruik van de plaats, het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels van Tolne Camping
 8. Annulering: schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf.
 9. Kampeerreglement: het schriftelijke reglement met de huisregels voor het gebruik van het terrein en de voorzieningen.
 10. Arrangement: een verblijf van meerdere dagen met afgesproken activiteiten.
 11. Iedere recreant moet zich bij aankomst identificeren. Dit kan door middel van een paspoort, legitimatiebewijs of Yellow card. Bij aankomst worden de volgende gegevens genoteerd: naam, email adres, woonadres. Deze gegevens hebben wij nodig voor het verwerken van de boeking, het opmaken van de factuur en het doorgeven van de gasten en nationaliteit aan Danmark’ s Statistik.

Artikel 2: Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst loopt af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat opzegging is vereist.

Artikel 3: Prijs en prijswijzigingen

 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de door de ondernemer vastgestelde prijslijst.
 2. Indien na vaststelling van de prijslijst, door een lastenverzwaring van overheidswege extra kosten ontstaan, kunnen deze extra kosten aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst (hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan verhoging van de btw).

Artikel 4: Bijkomende kosten


 1. Gebruik van bedlinnen in hutten en Glampingtenten is verplicht (bedlinnen inclusief dekbedden en kussens huren is mogelijk tegen een tarief van DKK 50.- per persoon.
 2. De eindschoonmaakkosten in de hutten zijn verplichte kosten bij het huren van één van de accommodaties. Voor de hutten wordt er DKK 25.- in rekening gebracht. De eindschoonmaakkosten voor de Glampingtenten zijn verwerkt in de huurprijs.
 3. Het gebruik van een campingpas is niet verplicht. Het is wel mogelijk om een campingpas aan te schaffen bij Tolne Camping. De campingpas is een onderdeel van de ANWB.
 4. Voor de elektriciteit wordt een vast bedrag per nacht per kampeerplaats of accommodatie gerekend. De prijzen staan weergegeven op de website: www.tolnecamping.dk
 5. Er wordt DKK 5.- per persoon per nacht in rekening gebracht voor de milieubelasting.
 6. Voor huisdieren wordt per huisdier, per nacht kosten in rekening gebracht. De actuele kosten staan weergegeven op de website www.tolnecamping.dk

Artikel 5: Reserveren

 1. De reservering kan zowel telefonisch, per email en via de website tolnecamping.dk gemaakt worden.
 2. Na ontvangst van de reservering ontvangt u per mail een reserveringsbevestiging c.q. factuur.
 3. Bij reservering meer dan 28 dagen voor aankomst geldt een standaard bedenktijd van 2 dagen. Bij reserveringen binnen 28 dagen voor aankomst geldt geen bedenktijd.
 4. Op de derde dag na reservering is uw boeking wettelijk definitief en gelden artikel 6 en 7 van deze algemene voorwaarden wat betreft wijziging en annulering.
 5. Bij geen reservering is het mogelijk dat de ondernemer geen plek of gewenste plek voor een bepaalde tijd kan garanderen.

Artikel 6: Betaling

 1. De recreant dient de betaling in Deense kronen te voldoen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
 2. De betaling dient te geschieden in twee termijnen, te weten:
  1. 2 weken na telefonische, schriftelijke of elektronische reservering, de eerste termijn voor 50% van het overeengekomen bedrag.
  2. Bij vertrek dient het resterende bedrag (50%) betaald te worden.
 3. Indien er geen reservering is gemaakt, wordt de betaling in één termijn betaald namelijk bij vertrek.
 4. Indien de ondernemer, in geval van een reservering, op de dag van aankomst niet in het bezit is van het eerste termijnbedrag, is de ondernemer gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen.
 5. Indien het totale bedrag bij vertrek niet is voldaan, is de ondernemer gerechtigd na schriftelijke sommatie een rentepercentage over het nog openstaande bedrag van 1% per maand in rekening te brengen. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant.

Artikel 7: Annulering

 1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer, deze bedraagt:
  1. Bij annulering meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum, worden enkel de administratie kosten (DKK 150,-) in rekening gebracht.
  2. Bij annulering binnen 2 maanden voor de ingangsdatum, worden de administratiekosten (DKK 150,-) en 10% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
  3. Bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum, worden de administratiekosten (DKK 150,-) en 20% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
  4. Bij annulering binnen 2 weken voor de ingangsdatum, worden de administratiekosten (DKK 150,-) en 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
 2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden.

Artikel 8: Gebruik door derden

 1. Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of bijbehorende plaats is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 2. Voor iedere gast die op bezoek is bij een campinggast, worden kosten in rekening gebracht. De kosten voor één dag gast (leeftijd maakt hierbij niet uit) zijn DKK 20.-. Wanneer de dag gast blijft slapen, worden de tarieven zoals vermeld op onze website voor een volwassene of kind gehanteerd.
 3. Seizoen gasten kunnen kiezen voor een gastenkaart (de kosten hiervoor zijn DKK 450.-). Hiermee kunnen zij onbeperkt gasten ontvangen in het gekozen seizoen.
 4. Gasten van recreanten dien zich te allen tijde te melden bij de receptie.

Artikel 9: Maximaal toegestane aantal personen

 1. Het maximaal aantal toegestane personen per kampeerplek bedraagt 6 personen. Bewoning met meerdere families en of meer dan het maximaal toegestane aantal personen op één kampeerplek is niet toegestaan.
 2. Wanneer er wordt gekozen voor twee tenten/caravans/vouwwagens/kampers ed. voor één familie, dan moet er worden betaald voor twee sta plaatsen.

Artikel 10: Latere komst en voortijdig vertrek

 1. Bij reservering is de recreant is de volledige prijs voor de overeenkomst, voor de gehele afgesproken periode verschuldigd.
 2. Bij geen reservering, worden alleen de kosten in rekening gebracht voor het aantal nachten (inclusief extra kosten) die de recreant heeft gebruikt op de camping.

Artikel 11: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer en ontruiming

 1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
  1. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derden de verplichtingen uit de overeenkomst, het kampeerreglement en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet;
  2. Indien de recreant, mederecreant(en) ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing overlast aan de ondernemer en/of de overige recreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van de camping bederft;
  3. Indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt;
  4. Indien het kampeermiddel niet aan de algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet; diefstal, vandalisme, agressie, drugsgebruik, beledigende uitingen naar ras, aard of geloof zijn onder andere redenen voor directe verwijdering van het kampeerterrein.
  5. Indien de ondernemer tussentijds opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In dringende gevallen kan de brief achterwege worden gelaten en volstaat een persoonlijke mondelinge aanzegging.
 2. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein ten spoedigste, doch uiterlijk binnen 4 uur is verlaten.
 3. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen overeenkomstig artikel 12.2.
 4. De recreant heeft in beginsel geen recht op restitutie van betaling in geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 12: Ontruiming

 1. Als de overeenkomst is beëindigd, moet de recreant, uiterlijk om 11.00 uur ‘s ochtends op de laatste dag van de overeengekomen periode, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren.
 2. Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met in achtneming van een termijn van 7 dagen ingaande op de dag van ontvangst, op kosten van de recreant de plaats te ontruimen. De kosten van deze 7 dagen, de kosten van het afbreken en de eventuele stallingkosten en/of stortkosten voor zover redelijk, zijn voor rekening van de recreant.

Artikel 13: Wet- en regelgeving

 1. De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld.
 2. LPG-installaties zijn alleen toegestaan indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de daarvoor door de overheid aangewezen instantie.

Artikel 14: Onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
 2. De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel en de bijbehorende plaats in dezelfde staat van onderhoud te houden.
 3. Het is de recreant, mederecreanten en/of derden niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen en afrasteringen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het kampeermiddel te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.
 4. De recreant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van het kampeermiddel.
 5. De recreant dient te allen tijde de accommodatie of kampeerplaats opgeruimd en schoon te houden.
 6. Bij vertrek dienen de accommodaties en kampeerplaatsen schoon, vrij van afval en in oude staat worden achter gelaten.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor zover andere dan letselschade is beperkt tot een maximum van 8.000.000 kronen per gebeurtenis. De ondernemer is hiervoor verzekerd.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of als deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant.
 5. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.
 6. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derden, voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derden kan worden toegerekend.
 7. De ondernemer verplicht zich om na melding van overlast door de recreant, veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 16: Klachten

 1. Een klacht van een recreant dient altijd schriftelijk bij de ondernemer ingediend te worden.
 2. Het indienen van een klacht heeft geen enkele opschortende werking ten aanzien van de betaling door de recreant.
 3. De ondernemer zal uw klacht beoordelen en deze in alle redelijkheid en billijkheid behandelen.
 4. Mocht de recreant hier niet tevreden mee zijn dan is het Deense recht van toepassing.

Artikel 17: Privacy

 1. Om uw boeking te verwerken is het vastleggen van een aantal persoonsgegevens noodzakelijk. Het gaat hierbij onder andere om: naam en adres, telefoonnummer, emailadres en nationaliteit. Deze gegevens worden opgeslagen in een goed beveiligde database. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden ten behoeve van interne bedrijfsdoeleinden. Uw gegevens worden door ons niet verstrekt aan derden.
 2. Enkel de nationaliteit van de gasten en het aantal gasten wordt doorgegeven aan Danmarks Statistik (statistieken bank).

Artikel 18: Huisdieren

Huisdieren zijn toegestaan op de camping op een aantal voorwaarden:

 1. Huisdieren dienen altijd aangelijnd te zijn.
 2. Er worden kosten in rekening gebracht voor ieder huisdier per nacht. De prijzen hiervoor staan weergeven op de website: www.tolnecamping.dk

 

Tolne Camping, Mei 2021